STIG KÄLVELID

Medium Healer Konstnär

DISTANS

HEALING

 

Inbjudan till 45 minuters gratis Distans Healing,

18 december kl 17.00

Energi healing styr livskraft energi till en del av kroppen som behöver behandling. Det tilllåter andevärlden att ta kontroll över läkningsprocessen och är ett sätt att erkänna att vår kropp behöver för att hitta homeostas. Med hjälp av andevärlden blir detta möjligt.

Petra Grandits och Stig Kälvelid är trance medium som vill arbeta med dig för att hjälpa dig att nå din fulla potential när det gäller fysisk och emotionellt välbefinnande.

Processen är enkel; allt du behöver göra är att hitta en lugn och bekväm plats i ditt hem. Fokusera på din andning och ha ett fridfullt sinne. Under och ibland efter healingsessionen, kan du känna att du släpper en massa känslor. Du kanske minns saker och kommer ihåg vad du har gått igenom. Du behöver inte återuppleva ögonblicken i ditt liv; denna healing handlar om att släppa dessa stunder.

Healing möjliggör balans. Balans ger hälsa. En frisk själ är en lycklig själ.

Anmäl er på mail till: stig@kalvelid.se eller petra@therapist.net

Varma hälsningar,

Stig och Petra

 

 

Invitation to a Free 45 Minute Absent Healing Session,

December 18th, at 17:00

Energy healing directs life force energy to a part of the body that needs treatment. It allows spirit to take control of our healing process, and is a way of admitting that our body needs to find homeostasis. With the help of spirit, this becomes possible.

Petra Grandits and Stig Kälvelid are trance mediums who would like to work with you to help you reach your full potential in terms of physical and emotional wellbeing.

The process is easy; all you need to do is find a quiet and comfortable place in your home. Focus on your breathing and have a peaceful mind. During, and sometimes after the healing session, you may feel a release of emotions. You may remember things and connect to what you have been through. You do not need to relive moments in your life; this healing is about letting go of these moments.

Healing allows for balance. Balance brings health. A healthy you is a happy you.

Please register to petra@therapist.net or to stig@kalvelid.se

Warmest wishes

Petra and Stig

 

Vad är Distans Healing?

Vi har alla ett elektromagnetisk fält eller energifält. Det har visat sig att negativa tankar, känslor och känslor skapar energi som påverkar vår energifält. Alla dessa kan orsaka sjukdom och sjukdomar. Med energi healing har vi möjlighet att återställa vårt energifält som har påverkats av olika erfarenheter i våra liv.

Var och en av oss kan skapa högre energi för sig själva genom att ha positiva tankar och släppa känslor. Vi har också möjlighet att förbättra vår läkningsprocess genom att ta emot energi healing.

Den typ av healing som Stig Kälvelid och Petra Grandits erbjuder med distans healingen kallas trance healing. Den helande energin kommer från anden, genom ande, till ande. Denna form av healing har inga begränsningar. Mottagarna får den helande energin som de kan acceptera mentalt, fysiskt och andligt vid tidpunkten för läkning.

Genom att ha intentionen med dig själv för att ta emot energi, öppnar du upp dig för att delta i vår healing session. Energi flödar fritt där det behövs inom dig och omkring dig. Det är inte nödvändigt att vara på samma plats på grund av det fria flödet. Distans healing innebär att du kan vara var som helst i världen och delta i den helande session.

Det idealiska i en distans healing session är att du gör det bekvämt för dig i ditt eget hem. Du har möjlighet att kunna koppla av genom att fokusera på dina andetag och få en djupare kontakt med dig själv. Helande energi kan upplevas som en förändring av temperaturen i kroppen, stickande eller en känsla av välbefinnande. Vissa mottagare kan känna beröring av en ande. Känslor kan frigöras i form av bra gråt. Andra mottagare kan känna fysisk förbättring.

Du kan delta i den helande sessionen så länge du vill. Om du inte har möjlighet att ta dig tid till att sitta ner och koppla av, så kan du fortfarande delta medan du gör annat. Den enda skillnaden blir intensiteten av upplevelsen. Du kommer att få lika mycket energi som du kan hantera samtidigt som man gör vad det är.

Energi healing ersätter inte medicinsk hjälp men kommer säkert att förbättra ditt välbefinnande på den väg du är på.

Vi välkomnar alla som vill få helande energi och vi skulle älska om du även skickar vår inbjudan vidare till dina vänner och familj.

Om du anmäler dina vänner och familj, vänligen be om deras tillåtelse först. Vi har inte rätt att ge healing till någon som inte har gett sin tillåtelse till detta. Om dina nära och kära eller vänner inte är fysiskt närvarande, skicka en tanke till deras högre jag och lämna det upp till deras ande om de skulle vilja få healing.

Anmäl er för den kommande healingen på Stigs eller Petras kontaktsida på deras webbplatser.

 

What is Absent healing?

We all have an electromagnetic or energy field. It has been proven that negative thoughts, emotions, and feelings all impact upon our energy field. All of these factors can cause illness and disease. With energy healing, we have the potential to restore our energy field, even though it has been affected by different experiences in our lives.

All of us can create higher energy for ourselves by having positive thoughts and releasing emotions. We also have the opportunity to enhance our healing process by receiving energy healing.

The type of healing that Stig Kälvelid and Petra Grandits offer via absent healing is called trance healing. This healing energy comes from spirit through spirit to spirit. This form of healing has no limitations. The recipients will receive precisely healing energy that they can accept mentally, physically, and spiritually at the time of healing.

By setting an intention with your mind to receive energy, you open yourself up to participating in the healing session. Energy flows freely to where it is needed within you and around you. It isn't necessary to be at the same location because of this free flow. Absent healing means that you can be anywhere in the world and still participate in the healing session.

Ideally, during an absent healing session, you make yourself comfortable in your own home, so you are able to relax by focusing on your breath and connecting deeply with yourself. Healing energy can be experienced as a change of temperature in your body, tingling, or a feeling of well-being. Some recipients may feel a physical touch of spirit. Emotions may be released in a form of a good cry. Other recipients may experience a physical improvement.

You can join the healing session for as long as you like. If you aren't able to take the time to sit down and relax, you still can participate while doing other things. The only difference will be the intensity of the experience. You will receive as much energy as you can handle while doing your current activity.

Energy healing doesn't replace medical assistance, but it will, for sure, improve your well-being as you journey on your path.

We welcome everyone who would like to receive healing energy and would love it if you would pass on this invitation to your friends and family. If you register on behalf of your friends and family, please be ethically responsible and ask for their permission first. If your loved ones or friends aren't responsive, please send a thought to their higher self and leave it up to their spirit to decide if they would like to receive healing.

Please register for the upcoming healing on Stig's or Petra's contact form on their websites.